ZwangeropUrk.nl

Neem een kijkje op deze website voor alle informatie over voorlichtingsavonden en Fit zwanger! Ook voor agenda en boekingen.


Privacystatement AVG

Privacy Statement

 Inleiding
Dit privacy statement ziet toe op de door Verloskundigenpraktijk Madelief aangeboden zorgverlening via de website www.madeliefverloskundige.nl. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Verloskundigenpraktijk Madelief omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundigenpraktijk Madelief
Verloskundigenpraktijk Madelief is gevestigd te Urk en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 14111351 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt Verloskundigenpraktijk Madelief aangeduid als “Verloskundigenpraktijk Madelief“. Voor vragen over het privacy statement is Verloskundigenpraktijk Madelief bereikbaar op werkdagen vanaf 8:00 uur op telefoonnummer 06-10224773. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@madeliefverloskundige.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van cliënten worden door Verloskundigenpraktijk Madelief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst;
- Administratieve doeleinden;
- om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden;

Grondslagen voor de verwerking zijn:
- de geneeskundige behandelovereenkomst;
- toestemming;
- gerechtvaardigd belang van Verloskundigenpraktijk Madelief.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Verloskundigenpraktijk Madelief:

  1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;
  2. NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
  3. Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
  4. Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Online registratie van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem
Vrumun heeft een TPM verklaring welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

E-mailadres
Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: nieuwsbrieven vanuit Verloskundigenpraktijk, uitnodigingen voor voorlichtingsavonden van de verloskundigenpraktijk, uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Dit geschiedt via beveiligde e-mail/post. Het mailadres van de partner wordt in principe niet gebruikt.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners
Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg.
De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners.
De zorgverleners betreffen o.a. gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderarts, huisarts, consultatiebureau, kraamzorg en de zorgverzekeraar i.v.m. declaraties.

Inschrijven en afspraak maken
Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak. 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigenpraktijk Madelief en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang Verloskundigenpraktijk Madelief en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode. U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 06-10224773

Verbeteren van onze dienstverlening
Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden.

Websites van derden
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn
Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 6 wkn opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Google Analytics
In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacy vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging
Verloskundigenpraktijk Madelief heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.madeliefverloskundige.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg. De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.

Verwerkers en andere derden
De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt;

  • Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
  • Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
  • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
  • Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:

Toestemming van de betrokkene;
Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.

  • Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 26 maart 2019.